Všetky práva vyhradené
©2016, TVnitrička

Okresná chovateľská prehliadka trofejí V. Krtíš 24. marca 2015, Pridal: TV Nitrička

amatérske zábery Ing. Slavomír Varga, Brusník

Chovateľská prehliadka trofejí veľký Krtíš 2015

S podporou primátora mesta Veľký Krtíš a Mestského
kultúrneho strediska zorganizovala OPK Veľký Krtíš chovateľskú prehliadku
trofejí poľovnej zveri ulovenej za poľovnícku sezónu 2014.

V neverejnej časti prehliadky pod vedením predsedu OHK
Ing. Pavla Ďuriša v jednotlivých subkomisiách ohodnotili spolu  714  trofejí.

U zveri jelenej sa posudzovalo 200 trofejí z plánovaných
213 a dva páry zhodov. Je to obdobne ako v r. 2013 len plnenie je
o niečo horšie ( cca 4 % ) a to aj z dôvodu že viac ako polovica
poľovníckych subjektov obnovovala nájomné zmluvy a lov plánovala do konca
roka. Podarilo sa uloviť tradične aj zlatého jeleňa s hodnotou 215,63 b v
poľovnom revíri Sečianky. Šťastným lovcom je Juraj Pápai. Okrem toho sa naplnil
aj plán lovu jeleníc v počte 300 ks a 213 ks jelienčat. Je zaujímavé
sledovať pohyb jeleňov pri atypickej teplej jeseni a zime.  Práve v južných častiach okresu ako
Sečianky, Straciny a Dolná Strehová boli ulovené najkvalitnejšie trofeje,
ale relatívne mladé. Súvisí to z dlhou mokrou jeseňou a dostatkom
potravy dlho na poliach, hlavne kukurice.

U danielej zveri sa komisia zhodla na tom že by bolo
dobre občerstviť krv , nakoľko niektoré posudzované hodnoty , hlavne dĺžka
lopát sa nezlepšuje. Je to aj tým že danielia zver je verná stanovišťu,
nemigruje ako zver jelenia a prejavujú sa príbuzenské znaky
v potomstve. Je to podnet pre prácu komisie poľovníckej a životného
prostredia, aby pripravila podklady pre chovateľskú radu  pre zlepšenie populácie. No aj tak
z celkového počtu 133 predložených trofejí bolo 7 zlatých, 6 strieborných
a 7 bronzových danielov. Jedna trofej je na preparácii. Je pozoruhodné ako
sa danielej zveri v okrese darí. Veď v r. 2005 sa lovilo 146 ks (
daniel 48 ks, danielica 60ks, danielča 38 ks ) a v r. 2014 sa ulovilo
603 ks ( daniel 134 ks, danielica 279 ks, danielča 190 ks) čo je takmer 5 x
viac. Dokonca sa objavuje aj v revíroch kde sa predtým nikdy
nevyskytovala.

Subkomisia na posudzovanie srnčej zveri pod vedením Mgr.
Petra Kušíka posúdila 240 trofejí. Desať trofejí spĺňalo podmienky správneho
chovateľského zásahu. Ale boli aj 3 trofeje zlaté, 6 strieborných a 21
bronzových. Je pozoruhodné že počet jeleních trofejí začína pomaly prevyšovať
počet srnčích predložených trofejí a to sme  srnčie poľovné revíry.
Okrem spomínaných 240 srncov bolo ulovených 227 sŕn a 156 srnčiat čo je
97,5 % plnenie plánu lovu.

V okrese sa môžeme pochváliť aj chovom muflónov i keď
 kvalita trochu zaostáva. Posúdených bolo
51 trofejí ( 1 zlatá, 7 strieborných a 8 bronzových) najhodnotnejšia je 7
ročná trofej daniela z PR Bučina Dolná Strehová  s hodnotou 223,20 b., šťastným strelcom
je Tomáš Fajčík. Je treťou najsilnejšou trofejou okresu Veľký Krtíš.

 V love diviakov
je už niekoľko rokov trend znižovania stavu. Rok 2014 nie je výnimkou keď
a ulovilo o viac ako 300 ks 
nad plán ( plán 1626 ks, skutočnosť 1938 ks ). Za zmienku stojí zlatá
trofej z PR Diel Veľký Lom 126,80b, strelec Albert Mach( druhá
najsilnejšia trofej okresu),  ale aj
zlatá trofej strelkyne Evy Hívešovej z PR Nenince 122,45 b. značne starého
kanca. Je dobré, že ani jedna vzorka odovzdaná na zistenie KMO nebola pozitívna
a to už niekoľko rokov a dúfame že sa  monitoring konečne skončí
alebo aspoň obmedzí na minimum. Združenia to stojí čas ale aj finančné
prostriedky.

Chovateľská prehliadka v našom okrese je okrem
vystavených trofejí aj miestom stretnutí 
a priateľských debát.  Sme
veľmi radi že tak ako my navštevujeme susedné organizácie , aj susedia
k nám radi chodia. Veď prišli hostia z Bystrice, Zvolena, Lučenca,
Krupiny, Levíc a pod.  tradične nás
podporí primátor mesta ale aj miestni podnikatelia ( tlač katalógov ) .
Niekoľko rokov spolupracujeme so Strednou odbornou školou v Modrom Kameni,
kde vychovávajú špičkových odborníkov v gastronómii a je obdivuhodné
ako títo mladí ľudia dokážu pripraviť miestnosť a obsluhovať hostí.

Od januára máme nové platné nájomné zmluvy. K nim je
potrebné dokončiť zmluvy o škodách zverou a na zveri
s užívateľmi poľnohospodárskych a lesných pozemkov. To bolo jedným
bodom vyhodnotenia chovateľskej prehliadky ktorú OPK Veľký Krtíš pripravuje na
záver výstavy trofejí s rastúcou nespokojnosťou hlavne poľnohospodárov
s rastúcimi stavmi  jelenej zveri  a diviakov v našom okrese.
Predsedovia jednotlivých subkomisií  hodnotenia
trofejí poukázali na klady a nedostatky v chove jednotlivých druhov
zveri, správnosť chovateľského zásahu navrhli  zlepšenie.

Výsledkom snaženia zainteresovaných poľovníkov je zaujímavá
, poučná  poľovnícka akcia, ktorá vysiela
pozitívne signály pre laickú verejnosť o správaní sa nás poľovníkov. Tak
tomu bolo aj u nás. A títo nadšenci pripravujú pre verejnosť nielen
chovateľskú prehliadku, ale v septembri 
aj XII. ročník Modrokamenských 
poľovníckych dní na hrade Modrý Kameň s atraktívnym seminárom. Takto
nejako to povedal aj Jožko Hlásnik na otvorení Levických poľovníckych dní v Leviciach
na otázku , prečo sa tieto akcie uskutočňujú toľko rokov : pretože títo ľudia
to robia pre vás a prírodu bez nároku na odmenu,  z celého svojho srdca.

 

Ivan Vaňo

OPK Veľký Krtíš

 

Naši partneri