Všetky práva vyhradené
©2016, TVnitrička

Poľovnícke dni na hrade Modrý Kameň 21. septembra 2015, Pridal: TV Nitrička

Amatérske zábery Emil Štrba

Obvodná poľovnícka komora Veľký Krtíš,
Slovenský poľovnícky zväz, Okresná organizácia Veľký Krtíš, Okresný úrad Veľký
Krtíš, pozemkový a lesný odbor a  SNM –Múzeum bábkarskych kultúr
a hračiek hrad Modrý Kameň

v spolupráci

s Carpathian wildlife society-
Spoločnosť pre karpatskú zver so Stredoeurópskym inštitútom ekológie zveri
Nitra- Wien- Brno a katedra ochrany lesa a poľovníctva Lesníckej
fakulty TU Zvolen

usporiadali

v rámci poľovníckych dní na
Hrade Modrý Kameň  dňa 18. septembra odborný
seminár s medzinárodným zastúpením

,, Konflikt človeka a veľkých
šeliem ”

Téma seminára nanajvýš aktuálna pre
našu poľovnú oblasť z dôvodu rozširovania veľkých šeliem z jej
historicky prirodzených stanovíšť ( Malá a Veľká Fatra, Vysoké Tatry,
Poľana a pod.) k nám na juh Krupinskej pahorkatiny, dokonca na
Poiplie. Snahou organizátorov seminára bolo vypočuť si názory odborníkov
s týchto oblastí a priblížiť našim poľovníkom spôsob spolunažívania
človeka a veľkých šeliem , pochopiť ich populačný tlak smerom na juh do
oblastí pestovania kultúrnych rastlín ako kukurica , slnečnica, pšenica.
V konečnom dôsledku bude úlohou odborne informovaných poľovníkov
vysvetľovať verejnosti postoj k týmto šelmám , redukovať tak zlý názor
verejnosti na ich rozšírený areál pôsobenia a spôsob ako sa s ich
prítomnosťou vyrovnať a spolunažívať.

Seminár začal príhovorom Ing.
Miroslav Hudec- predseda OPK Veľký Krtíš. Poďakoval prednášajúcim za prístup
k semináru , že v dnešnej uponáhľanej dobe si našli čas a prišli sa
podeliť o cenné u niektorých celoživotné skúsenosti. Odborný program
seminára viedol Mgr. Peter Kušík naša studnica nápadov tém odborných seminárov
úplne od začiatku ich poriadania. Vysoká odborná úroveň tak láka odborníkov
z celého Slovenska a má vysoký kredit v poľovníckych kruhoch.
Pre každého účastníka čaká čerstvo vytlačený zborník referátov, kvalitné
prednášky a katering zabezpečovaný študentmi Spojenej školy v Modrom
Kameni a pre každého účastníka je všetko zadarmo.

Odborným garantom tohtoročného
seminára bol doc. MVDr. Dušan Rajský, PhD.

Úvodnou témou bola ,,Akceptácia
veľkých šeliem v kultúre Slovanov a vplyv ľudskej činnosti na ich
život. Bc. Miriama Mikušová (Carpathian wildlife society- Spoločnosť pre
karpatskú zver ), previedla tému do histórie kultu uctievania zvierat
slovanskými národmi, rituály s uctievaním a rôzne povery. Neskôr
negatívny vplyv kresťanstva na veľké šelmy až po súčasný postoj, keď dominuje
ulitaristický spôsob myslenia, ktorý kladie dôdaz na presadenie vlastných
záujmov a dosiahnutie osobného cieľa.

Ing. Slavomír Finďo, CSc.  (Carpathian wildlife society- Spoločnosť pre
karpatskú zver, Národné lesnícke centrum Zvolen ) v téme,, Výsledky
výskumu veľkých šeliem a voľne žijúcich kopytníkov v západných
Karpatoch ”zdôraznil že pokrok v potravných zvykoch nastal len
v posledných dvoch desaťročiach vďaka dostupnosti nových vedeckých metód
a technológií. Charakterizoval rozšírenie populácii šeliem od Škandinávie
po stredomorie, ich potravnú dostupnosť, spôsoby migrácie , spôsoby
a techniky lovu. Miestami som si pri jeho rozprávaní s otvorenými
ústami predstavoval že snáď s týmito zvieratami žije. Celoživotné
skúsenosti s výskumom týchto šeliem a spôsob podania témy mi pripadali,
ako by som ja hovoril o svojej mačke alebo psíkovi. Nadobudol som pocit že
tieto tvory sú mu tak blízke, že som prestal z nich mať obavu
a presne toto potrebuje aj naša verejnosť. Detailne charakterizoval  potravnú náročnosť vlka počas roka jeho
predačné schopnosti. Spôsoby lovu ale aj spôsoby úniku zveri ktorú práve loví.
Prečo a kedy loví jelenice a kedy zas jelene. Prečo aj kapitálne
jelene neodolajú svorke vlkov a prečo mladý či starý utečie. Napadla ma
myšlienka, že o tomto som nečítal v žiadnej poľovníckej učebnici, že
sa tam opisujú veci ktoré som čítal ako začínajúci poľovník pred 30 rokmi. A verte
mi čítali by ste to na dúšok. Staršia WHF moderná GPS telemetria umožnila
sledovanie a spôsob migrácie šeliem, pohyb v období párenia, vodenie
mláďat, v zime alebo v lete   v závislosti
od pohybu raticovej zveri alebo rastu poľných plodín. Výsledky jednoznačne
dokazujú napr. spôsob ako medvede navštevujú polia s pšenicou
a kukuricou, keď v nich niekedy zotrvávajú aj celé dni. Dokazujú aj
to, prečo sa starých samcov medveďa boja mladé jedince ale aj vodiace
medvedice. A keď sa spojí telemetria aj so sledovaním pohybu raticovej
zveri, je to obrovský zdroj informácii ich vzájomného pôsobenia v prírode.

,, Škody spôsobené veľkými šelmami
v okrese Banská Bystrica ”  ďalšia
téma v ktorej Ing. Pavol Kostúr priblížil právnu úpravu na úseku šetrenia
škôd za obdobie 2005-2014.  za ktoré
škody živočíchov je zodpovedný štát, za aké škody a na čom štát zodpovedá
a samozrejme podmienky na náhradu škody. Vysvetlil ako sa uplatňuje nárok
na náhradu škody, kto má právo na náhradu a aká je situácia v okrese
Banská Bystrica.

Vložiť grafy.

Ing. Ján Dobšinský vo svojej téme
analyzoval konflikt pri mamažmente populácii medveďa hnedého ( Ursus arctos ).
Analyzoval dokumenty našej legislatívy, prepojenie na smernice Rady Európy,
Bernský dohovor podpísaný v r. 1996 našim prezidentom, poľovnícku
legislatívu, pôsobenie ochranárskych organizácii na ochranu medveďa hnedého.
Analýzou relevantných dokumentov prináša zistenia ktoré indikujú, že hladina
konfliktu nie je vysoká. Zdanlivo vysokú intenzitu konfliktu spôsobuje deficit
právnej legislatívnej normypre mamažment populácií medveďa hnedého na
Slovensku, ktorý reflektuje európske smernice a dohovory a robnako aj
súčasnú situáciu v rozširovaní areálu výskytu tejto veľkej šelmy
a súčasného úbytku vhodných biotopov spôsobených hospodárskymi
a rekreačnými aktivitami človeka u nás.

Odborný seminár uzatvoril MVDr Rudolf
Janto  témou ,, Veľké šelmy
v intravilánoch obcí a v súčasnosti platná legislatíva. V téme
oboznámil so spôsobmi ako postupovať v prípadoch keď a dostanú šelmy
do našich obcí. Akú má právomoc občan, poľovník , verejne činná osoba
a pod. Prečo a kedy sa smie alebo nesmie použiť zbraň
v intraviláne obce, zákonné dopady na strelca alebo prípadnú obeť.

Záverom treba vyzdvihnúť veľké úsilie
organizačných garantov seminára, ktorí pripravili včas tak náročný program
seminára, zabezpečili vydanie zborníka. Vyslovujem poďakovanie aj Mgr.
Ferencovej , propagátorke poľovníckych dní na hrade Modrý kameň a jej
obetavým ľuďom ako aj všetkým prednášajúcim, že si našli čas nie len na prípravu
referátov, ale merali cestu aby si svoje témy odprezentovali. Ale aj
vydavateľstvu ABC copy-office market pri realizácii zborníkov
a v nemalej miere všetkým sponzorom podujatia, lesom SR za výchovu
detí k lesom a poľovníctvu, moderátorovi poľovníckych dní a Spojenej
škole v Modrom Kameni. A ak som na niekoho zabudol, tak sa teším že
ho spomeniem na budúcoročných poľovníckych dňoch.

Ing Ivan Vaňo

Organizátor poľovníckych dní

 

Podpredseda OPK Veľký Krtíš

Naši partneri