Všetky práva vyhradené
©2016, TVnitrička

Silvestrovský beh 2. januára 2015, Pridal: TV Nitrička

Amatérska kamera: Emil Štrba 31. december, Silvester

Zoborský silvestrovský beh 2014
Posledný deň v roku, 31. december, Silvester. Pre každého z nás má tento deň inú tvár, často ukrýva rozdielne spomienky aj predstavy, udalosti veselé, bujaré, niekedy naplnené očakávaním, vzrušením, inokedy takmer všedné.

Pre mnohých Nitranov, milovníkov pohybu a predovšetkým behu, sa Silvester spája so Zoborským silvestrovským behom. 31. 12. 2014 sa uskutočnil jeho XXVII. ročník. Je to pozoruhodné, pretoţe tieto preteky sú postavené na pevných základoch priateľstva a dobrovoľnosti všetkých organizátorov a rozhodcov. Napriek tomu a moţno práve preto sa počet účastníkov behu s 262 m prevýšením kaţdoročne zvyšuje a priaznivým ukazovateľom je narastajúci počet mladých pretekárov. Okrem tých, ktorí sa rozhodli vyskúšať náročnosť trasy na vlastných nohách, pribúdajú turisti, ktorí sa namiesto sedenia pri televíznej obrazovke a počítači rozhodli pre prechádzku na Zobor a pre povzbudzovanie pretekárov počas behu.

Silvestrovské mrazivé ráno pred Špecializovanou nemocnicou sv. Svorada naznačovalo, ţe sa čosi nezvyčajné bude diať. Mohli ste tu stretnúť skupinku organizátorov, ktorá dokončievala posledné značenie trasy na štarte, pripravovala prezentáciu pre jednotlivé kategórie a prvých pretekárov, ktorí s nedočkavosťou v nohách skúšali prvé metre vyznačenej trasy. Ozajstný ruch nastal o deviatej hodine, keď sa začala prezentácia. Do priestorov 1. prezentácie sa hrnuli húfy beţcov a trpezliví organizátori sa usilovali starostlivo zapísať kaţdého z nich a poskytnúť nevyhnutné informácie. Organizačne sa na ZSB podieľajú Čakanka, n. o., AC TJ Stavbár Nitra, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n. o., a Mesto Nitra. Ţe má Mesto Nitra o športové podujatia konajúce sa na jej území skutočný záujem, svedčí pozdrav a prianie úspešného priebehu pretekov od primátora Mesta Nitra, doc. Ing. Jozefa Dvonča, CSc., ktoré všetkým pretekárom sprostredkovali organizátori.

O desiatej hodine zazneli výstrely zo športovej pištole a ZSB 2014 sa začal. Najprv si svoje schopnosti a sily zmerali ţeny, potom pretekári v zrelšom veku a v poslednom štarte sa stretli registrovaní pretekári, dorastenci, juniori, neregistrovaní beţci do 35 rokov a neregistrovaní nad 35 rokov. Beţecká trať ţiarila tenkou vrstvou belejúceho sa snehu, miestami poriadne udupaného stovkami nôh smerujúcich pod Pyramídu, aby uspokojili svoj zrak nádherným pohľadom na mesto jemne láskané jasnými lúčmi silvestrovského slnka. Všetky štarty boli úspešné, v cieli vítali beţcov priatelia, priaznivci ZSB a ţivá vrava turistov, ktorí s potešením podávali organizátorom kartičku turistu a opečiatkovanú ju ukazovali svojim spoločníkom. Najviac práce mali pod Pyramídou rozhodcovia merajúci a zaznamenávajúci čas beţcov v cieli.
Pracovali sústredene, uvedomujúc si svoju úlohu. Patrí im i ostatným organizátorom vďaka za úspešný priebeh pretekov.

Dopoludnie uplynulo rýchlo, nastal čas odovzdávania pohárov a cien. Srdcia beţcov vreli nedočkavosťou a zvedavosťou, chceli sa čo najrýchlejšie dozvedieť, ako sa umiestnili. Radosť mali víťazi i tí, ktorí nezískali popredné miesto, ale aspoň zlepšili svoj osobný rekord, alebo prekonali samých seba.

ZSB je nerozlučne spätý s históriou, (časť trasy vedie cez archeologicky cenné územie), preto kaţdá plaketa ZSB reprezentuje artefakt z dávnej minulosti. Plaketa ZSB 2014 zobrazuje štylizovaného koníka z keltskej mince veľkobystereckého typu, razenej v 1. storočí pred Kristom. Víťazi jednotlivých kategórií dostali pokál alebo keramickú amforovitú nádobku, ktorá je inšpirovaná východohalštatskou kultúrou staršej doby ţeleznej.

Po 15. hodine neobvyklý ruch utíchol, športovci a turisti sa vracali domov spokojní, čakal ich posledný večer starého roka a vítanie nového roka 2015. Ako vyzerá ZSB 2014 v číslach? ZSB 2014 sa zúčastnilo 227 pretekárov, z toho 29 ţien a 362 turistov. Víťazi jednotlivých kategórií:

ŽENY: dorastenky: Karolína KRNÁČOVÁ s časom 27:50
juniorky: Veronika ZRASTÁKOVÁ s časom 22:41
do 35 rokov: Zuzana KNOLLOVÁ s časom 27:31
nad 35 rokov: Soňa KRNÁČOVÁ s časom 23:49
nad 40 rokov: Zlatica MUCHOVÁ s časom 27:41 nad 45 rokov: Katarína GALKOVÁ s časom 31:08
nad 50 rokov: Jana BARONOVÁ s časom 29:05
nad 55 rokov: Kamila MIKLOVIČOVÁ s časom 34:06
nad 60 rokov: Margita RUSNÁKOVÁ s časom 39:15

Víťazka v kategórii žien je Veronika ZRASTÁKOVÁ s časom 22:41.

MUŽI: registrovaní: Matej PÁLENÍK s časom 19:40
dorastenci: Miroslav BOROvKA s časom 19:46
juniori: Matúš BÉDI s časom 21:56
do 35 rokov: Bystrík GROLMUS s časom 21:03
nad 35 rokov: Michal VALKOVIČ s časom 20:14

Víťaz v kategórii mužov do 40 rokov je Matej PÁLENÍK s časom 19:40.
nad 40 rokov: Milan FURÁR s časom 20:49
nad 45 rokov: Peter HORŇÁČEK s časom 22:03
nad 50 rokov: Peter MARČIŠ s časom 24:17
nad 55 rokov: Milan STAŇO s časom 24:04
nad 60 rokov: Ján POBUDA s časom 22:39
nad 65 rokov: Pavol MATUŠKA s časom 27:21
nad 70 rokov: Štefan SCHMIKAL s časom 38:44
nad 75 rokov: Juraj CENGEL s časom 40:14
nad 80 rokov: František ŠPÁNIK s časom 42:31

Víťaz v kategórii mužov nad 40 rokov je Milan FURÁR s časom 20:49.
PhDr. Janka Svítková

 

som_redaktor/zobor2014emil.jpg alt=“silvestrovský beh 2014 2015 27. ročník“ title=“silvestrovský beh 2014 2015 27. ročník“ />

Naši partneri